Acht na dTeangacha Oifigiúla

Síníodh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ina dhlí ar 14 Iúil 2003.  Is é an tAcht seo an chéad phíosa reachtaíochta ina leagtar síos próiseas pleanála reachtúil chun a chinntiú go gcuirfear seirbhísí ar fáil sa Ghaeilge.

Is é príomhchuspóir an Achta ná soláthar níos mó de sheirbhísí i nGaeilge a chur ar fáil ón seirbhís phoiblí ar chaighdeán níos airde.  Bainfear é seo amach go príomha trí dhualgas reachtúil a chur ar Ranna Stáit agus ar chomhlachtaí poiblí a leithéid de sheirbhísí a sholáthar ar bhealach comhtháite trí chreat pleanála reachtúil, ar a dtugtar "scéim" a bheidh le hathnuachan gach trí bliana le haontú an Aire agus ceann an chomhlachta phoiblí i gceist. Fanfaidh na scéimeanna i bhfeidhm ar feadh tréimhse trí bliana agus ina dhiaidh sin caithfear iad a athnuachan. Úsáidfear an próiseas seo chun feabhas suntasach chéimiúil a bhaint amach, thar tréimhse, ar leibhéal na seirbhísí trí Ghaeilge a chuirfear ar fáil.

D’fhoilsigh Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn an doiciméad dá céad scéim faoin Acht sa bhliain 2007, a dara scéim sa bhliain 2012 agus tá an tríú scéim faoin Acht daingnithe ag an Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta anois.  Beidh an scéim reatha i bhfeidhm ar feadh tréimhse trí bliana ón 12 Deireadh Fómhair 2015 nó go mbeidh scéim nua daingnithe.

Le breathnú ar ár scéimeanna teanga, cliceáil ar:

Is féidir tuilleadh eolais i ndáil le hAcht na dTeangacha Oifigiúla a fháil ag www.coimisineir.ie.

Is é gaeilge@lyit.ie ár seoladh ríomhphoist i gcomhair fiosrúchán i nGaeilge.