Scéalta Mac Léinn

 • » Cuidíonn scileanna speisialaithe le gairm chumhachtach mar bhainisteoir sábháilteachta dóiteáin

  Cuidíonn scileanna speisialaithe le gairm chumhachtach mar bhainisteoir sábháilteachta dóiteáin

   

  markmcgoldrick Thosaigh Mark McGoldrick, céimí de chuid LYIT, le suim domhain san earnáil tógála. Nuair a thosaigh ag staidéar an ábhair seo ag LYIT in 1995, thuig sé go bhféadfadh sé speisialú a dhéanamh sa réimse ba ghean leis – teicneolaíocht dóiteáin agus sábháilteacht dóiteáin. Inniu, is saineolaí tionscail é Mark a bhfuil meas air agus post aige mar Bhainisteoir Sábháilteachta Dóiteáin le Seirbhís Príosún na hÉireann.

  Dúirt Mark: “Dúshlán ar leith é seo, nuair a chuimhníonn tú nach bhfuil éalú de shaghas ar bith mar bhunphrionsabail i gcomhthéacs phríosúin. Ach mar Innealtóir Dóiteáin, tá éalú ó dhóiteán agus bainistiú ar a leithéid d’ócáid fíor-riachtanach maidir le polasaí um shábháilteacht dóiteáin i bpríosún.” 

  “Agus an t-éileamh ar áiteanna i bpríosúin ag méadú in aghaidh na bliana, cuirim comhairle maidir le tionscadail ar fáil do Bhord Stiúrthóirí Seirbhís Príosún na hÉireann agus don Roinn Dlí agus Cirt. Tugaim comhairle agus bím i dteagmháil le hinnealtóirí ó réimsí eile maidir le sábháilteacht dóiteáin ó cheapadh go críochnú an tionscadail.”

  Thuig Mark conas na hacmhainní agus na réimsí suime aige féin a aimsiú agus réimsí lárnacha éilimh i dtionscail a léiriú; threoraigh sé seo é trí na cúrsaí staidéir agus ar chosán gairme atá thar a bheith rathúil.

  Tar éis dó Teastas Staidéar Tógála agus Dioplóma i dTeicneolaíocht Dóiteáin a bhaint amach ag LYIT, chaith Mark ceithre bliana ag obair le comhlachtaí tógála - Architectural Aluminium agus Century Homes. Chothaigh an obair seo an suim a bhí aige i ndearadh foirgneamh maidir le sábháilteacht dóiteáin.              

  Nuair a chuir LYIT tús leis an chéad Chéim Onórach (Leibhéal 8) in Éirinn  san Innealtóireacht um Shábháilteacht Dóiteáin i mí Mheán Fómhair 2001, thapaigh sé an deis chun céim a bhaint amach sa réimse speisialta seo. Lean sé ar aghaidh ansin chun MSc san Innealtóireacht Sábháilteachta Dóiteáin a bhaint amach in Ollscoil Uladh ag Baile Shiurdáin. 

  Thug na cáilíochtaí speisialaithe seo tús maith dó I dtionscal ina raibh éileamh ar ghairmithe le hardscileanna. Ceapadh é mar Oifigeach um Shábháilteacht Dóiteáin ag an Bord Sláinte Lár Tíre (limistéar Átha Cliath & Laighin Láir an FSS anois). Bhí sé freagrach as feidhmeanna sábháilteachta dóiteáin laistigh den bhord sláinte, in láithreacha mar ospidéil mhóra réigiúin, aonaid áitiúla cónaithe um chúram sláinte agus aonaid altranais phobail le hothair scothaosta agus síciatracha. 

  Tar éis dó ceithre bliana a chaitheamh leis an FSS, ghlac Mark le post mar Bhainisteoir Sábháilteachta Dóiteáin ag Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath (DAA). Bhí sé freagrach as polasaí um shábháilteacht dóiteáin agus cleachtais bhainistíochta a fheidhmiú ar fud an aerfoirt – taobh na talún agus taobh an aeir – idir na críochfoirt (1 & 2), piaraí A, B, C agus D, na haingir agus an t-áras riartha aerthráchta, a phléann le 23.5 milliún paisinéir in aghaidh na bliana.

  Deir Mark go bhfuil meas forleathan ar fud an tionscail ar chlár céime LYIT; soláthraíonn sé innealtóirí sábháilteachta dóiteáin a bhfuil ardchumas acu agus tús maith acu maidir le fostaíocht a fháil.

  Dúirt sé: “Is campas den scoth é LYIT, le foireann agus áiseanna nach bhfuil a shárú le fáil, go háirithe maidir le hInnealtóireacht Sábháilteachta Dóiteáin atá anois ar fáil mar chéim onórach. Tá léachtóirí ardeolais ann a thuigeann an dul chun cinn san earnáil seo. Is cinnte go bhfuil LYIT chun tosaigh in Éirinn maidir le hinnealtóireacht sábháilteachta dóiteáin.”

  As Co Longfort é Mark, a chuaigh sa tseans nuair a roghnaigh sé Co Dún na nGall mar láthair staidéir, ach bhain sé taitneamh as.  “Bhain mé taitneamh agus tairbhe as an tamall a chaith mé ag LYIT; bhí deis agam staidéar, cónaí agus caitheamh aimsire a dhéanamh sa bhaile mór is bríomhaire san Iarthuaisecart. Molaim LYIT go hard do mhic léinn atá ag smaoineamh ar dhul ann.”

  Interviewed in August 2011

 • » Ag cruthú gairm bheatha dhúshlánach in anailís mhuirí

  Ag cruthú gairm bheatha dhúshlánach in anailís mhuirí

  Michelle Hay Cónaíonn Michelle Hay sna Dúnaibh, Co. Dhún na nGall, a baile dúchais atá iomráiteach as a chuid iascaireachta agus a radharcanna áilne. Ach is sain-anailísí muirí agus timpeallachta í Michelle atá ag obair le Northern Ireland Water i nDoire. Tá mian a croí aici - ag cruthú gairm bheatha dúshlánach proifisiúnta di féin agus ag an am céanna tá sí ábalta fanacht san áit inar tógadh í dtaobh tíre galánta i nDún na nGall.

  Sa bhliain 2006, bronnadh Céim Onóracha in Eolaíocht Anailíseach ar Michelle san LYIT.  Ar mholadh óna léachtóir, an Dr. Mary Brennan, chuaigh sí ar aghaidh ansin go Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, áit a ndearna sí Céim Mháistir in Eolaíocht an Chomhshaoil. Ba é sin an moladh a chuaigh chun sochair di!

  Rinne Michelle forbairt ar a cuid sainoilteachta agus tá urraim tuillte aici féin ó fhostóirí in Éirinn agus sa Bhreatain Mhór. Chuir sí tús lena post le NI Water le dianthástáil
  saotharlainne a dhéanamh ar Cryptosporidium parvum, an pataigin fhabhtach sin a thóg galar ar dhaoine i nGaillimh tríd an soláthar uisce sa bhliain 2007.

  Oibríonn sí anois i saotharlann creidiúnaithe do NI Water, ag úsáid na teicneolaíochta agus na cleachtais tástála is beaichte agus is nua-aimseartha – ról as a mbaineann sí an-taitneamh.

  Deir sí: “Is é an meascán oibre an rud is fearr i mo jab. Lá amháin, b’fhéidir go mbeinn sa saotharlann ag déanamh tástáil theicniúil an-bheacht agus an chéad lá eile b’fhéidir go mbeinn amuigh ag bailiú samplaí ó aibhneacha, lochanna nó tránna. Tá sé go hiontach.”

  De bharr a slí bheatha, tá taithí ar leith faighte aici in earnáil na heolaíochta comhshaoil. Óna tríú bliain san LYIT, thosaigh sí ag obair le Comhairle Chontae Dhún na nGall i rannán tástála na cóireála uisce agus le linn di a bheith ag staidéar dá Céim Mháistir, thosaigh sí ag meascadh gnó le pléisiúr – d’úsáid sí a cuid laetha saoire chun a bheith ag obair ar bháid taighde Fhoras na Mara.

  Bhí an méid seo le rá ag Michelle: “Sheasaigh mo thaithí san LYIT go mór i mo leith. Roghnófaí mise do na turais taighde siocair go raibh i bhfad níos mó taithí phraiticiúil agamsa ná mar a bhí ag mórán de na céimithe a raibh céimeanna níos teoiriciúla acu. Chomh maith leis sin, bhí mé go maith ag déanamh tástála le linn don bhád a bheith in uiscí corracha – ach is dócha gur mo thaithí ar bháid sa bhaile sna Dúnaibh a ba chúis leis sin.”

  Tharraing a cuid oibre ar na báid taighde aird uirthi ó shaineolaithe i gcéin is i gcóngar. I ndiaidh di a Céim Mháistir a chríochnú, ofráladh post di le Marine Scotland agus d’oibrigh sí ar a gcuid bád taighde ar feadh tuairim is sé mhí. Le linn di a bheith thall, d’ofráil an Bord Iascaigh Mhara post di mar Oifigeach Iascaigh, post a bhí lonnaithe i mBéal Átha Seanaidh ach a chlúdaigh Iarthuaisceart Dhún na nGall fosta maraon le Co. an Chabháin.

  Ina dhiaidh sin, d’ofráil Comhairle Chontae Dhún na nGall ról spreagúil di mar Mhaoirseoir Trá agus Gardaí Tarrthála, jab ina raibh aici le tástáil a dhéanamh ar na huiscí thart ar chósta an chontae chun a chinntiú go raibh na tránna glan agus ar chaighdeán oiriúnach.

  Gach post dá raibh aici ón am a cháiligh sí, chuidigh siad le Michelle cur lena hoilteacht agus a taithí. “Thug an LYIT tús iontach maith dom. Bhí fócas praiticiúil ar an obair agus sin é go díreach atá a lorg ag fostóirí. Is cinnte go dtug sé buntáiste dom,” a deir sí.

  Ina post reatha le NI Water, taistealann Michelle as Na Dúnaibh go Doire ar mhaithe leis an jab is ansa léi a dhéanamh – ag obair amuigh ar na cóstaí nó ar aibhneacha agus sna saotharlanna is nua-aimseartha. Tá am aici fiú obair dheonach a dhéanamh don Gharda Cósta áitiúil.

  Agallamh a rinneadh i mí Lúnasa 2011

   

 • » Céim theicniúil ag cruthú roghanna ildánacha i ngairmeacha beatha do chéimí lánfhásta

  Céim theicniúil ag cruthú roghanna ildánacha i ngairmeacha beatha do chéimí lánfhásta

  Liam Murray Le linn do Liam Murray a bheith ag obair mar Bhainisteoir do Vision Express, thuig sé go mbeadh céim de dhíth air má bhí sé choíche le gairm bheatha níos fearr a bheith aige. Ar an tséala sin, shocraigh Liam, in aois a chúig bliana fichead, clárú san LYIT don chúrsa i dTeicneolaíocht Ailtireachta – ó shin i leith tá a ghairm beatha úr ag dul ó neart go neart.

  Tá Liam ag obair anois mar innealtóir seirbhísí proifisiúnta le Ocuco, comhlacht bogearraí a sholáthraíonn earraí do Radharceolaithe agus d’eagraíochtaí eile san earnáil optúil. Is comhlacht rathúil Éireannach é seo, le 52 fostaí agus oifigí in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe, sa Fhrainc, san Iodáil, san Astráil, i gCeanada agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá.

  Bíonn Liam ag suiteáil bogearraí agus ag bainistiú bonnachar sonraí, ag taisteal i dtólamh go hionaid difriúla ina bhfuil radheolaithe lonnaithe. Tá cuid mhór éagsúlachta ag baint lena chuid oibre; bíonn sé ag plé le bogearraí ceannródaíocha agus ag obair le daoine dinimiciúla suimiúla. Lena chois sin, faigheann sé íoctha go maith ar son a chuid oibre, obair a thugann an-phléisiúr dó.

  “Tá dúil as cuimse agam ann. Tá seacht mí caite agam anseo anois agus tá cuid mhór mhór foghlamtha agam,” a dúirt Liam. “Chuaigh mé ó phost ina raibh fios agam ar gach uile rud go dtí  post nach raibh eolas agam ar aon ghné de – agus is dúshlán iontach a bhí ann. Is maith liom an taisteal, na daoine agus an taobh theicniúil. Sula bhfuair mé mo chéim, ní bheadh uchtach ar bith agam dhul i mbun na hoibre seo.”

  Tá a fhios ag Liam go raibh an t-ádh air a leithéid de phost maith a fháil. Bhí deis ar leith aige siocair go dtug a chéim na scileanna matamaitice, teicniúla agus ríomhaireachta dó a bhí ag teastáil ón chomhlacht agus go raibh taithí aige cheana féin sa tionscal optúil.

  Mar sin féin, tá Liam siúráilte go bhfuil jabanna maithe amuigh ansin d’iomlán na gcéimithe in Éirinn, fiú dóibh siúd a bhfuil a gcuid céimeanna bainteach le tionscal na tógála. “Tugann mórán céimeanna scileanna inaistrithe do dhuine, macasamhhail cumas matamaitice, scileanna teicniúla agus traenáil ríomhaireachta. Tá siad seo úsáideach i gcuid mhór cineálacha jabanna difriúla. Caithfidh tú amharc thart le fáil amach cad é go díreach atá fostóirí a lorg agus gan eagla a bheith ort arthú ó rud amháin go rud eile. D’oibrigh sé amach go han-mhaith domsa.”

  Is cinnte go bhfuil Liam iontach sásta lena shlí bheatha úrnua agus le gach rud a d’fhoghlaim sé i rith a chuid ama san LYIT. Ba rogha ar dóigh dó bogadh go Dún na nGall agus freastal ar an LYIT.  “Ó tharla go raibh roinnt traenála agam roimhe sin i nDearadh Ríomhchuidithe, bhí spéis agam sa chéim i dTeicneolaíocht  Ailtireachta a bhí ar fáil san LYIT. Bhí siad ag glacadh le hiarrthóirí déanacha agus, cé gur as Ciarraí mise, mheas mé go mbeadh Dún na nGall go hiontach,” a dúirt Liam.

  Rinne Liam é féin sa bhaile go gasta san LYIT, cé go dtáinig sé as an taobh eile den tír agus nach raibh aithne aige ar dhuine ar bith i dtús báire.  Tá mórán cairde maithe aige óna laetha sa choláiste agus dar leis nach raibh bualadh amach ar an fhoireann agus na háiseanna san Institiúid.

  Agallamh a rinneadh i mí Iúil 2011

 • » Post idéalach múinteoireachta do chéimí sa Ríomhaireacht Fheidhmeach.

  Post idéalach múinteoireachta do chéimí sa Ríomhaireacht Fheidhmeach.

  Pauric O'Donnell.jpgNíl sé furast an post is ansa leat a fháil, ach d’éirigh le Pauric O’Donnell, múinteoir ríomhaireachta agus matamaitice i gColáiste Naomh Adhamhnáin, Leitir Ceanainn, a leithéid de phost a aimsiú. “Bhí rudaí go hiontach nuair a fuair mé mo chuid cáilíochtaí. D’fhéadfainn mo rogha scoil a phiocadh ach fuair mé an post a bhí mé ag iarraidh i gColáiste Naomh Adhamhnáin. Tá mo chroí istigh i mo phost,” a deir Pauric, iar mhac léinn de chuid an LYIT.

  Is go mín réidh, ach de réir a chéile, a chuaigh Pauric i gceann a ghairm rathúil cionn is gur thuig sé ina chroí istigh an rud a ba mhó a raibh suim aige ann agus a ábaltacht féin. Bhí a fhios aige ón tús gur mhaith leis an cúrsa sármhaith ríomhaireachta san LYIT a déanamh agus i dtús báire chláraigh sé don chlár Teastais. D’éirigh chomh maith sin leis go ndeachaigh sé ar aghaidh leis an cúrsa Dioplóma agus ansin an cúrsa Céime. Sa bhliain 2003, bronnadh a chéim air: Baitsiléir Eolaíochta sa Ríomhaireacht Fheidhmeach (Onóracha).

  I ndiaidh do a chéim a bhaint amach, chaith Pauric dhá bhliain go leith ag obair le Pramerica, Leitir Ceanainn, mar innealtóir córais. Ansin tháinig fonn taistil air agus chuaigh sé go dtí an Astráil ar feadh bliana, ag obair in TF do bhancanna agus do chomhlacht árachais leighis, sular bheartaigh sé turas a thabhairt thart ar an domhan.

  Nuair a tháinig Pauric ar ais, ghlac sé le post i rannán na Seirbhísí Ríomhaireachta san LYIT sula ndeachaigh sé ar aghaidh leis an rud a ba mhian leis a dhéanamh, sé sin an mhúinteoireacht. Bhí aitheantas tábhachtach múinteoireachta ag dul lena chéim ó LYIT agus anuraidh chríochnaigh sé an Dioplóma Iarchéime san Oideachas i nGaillimh. Dá thairbhe sin, bhí sé in ann filleadh ar a bhaile dúchais i Leitir Ceanainn agus post a ghlacadh ina bhféadfadh sé a bheith i mbun an dá ábhar ab ansa leis, ríomhairí agus muinteoireacht.

  Tá Pauric paiseanta fá theicneolaíocht ríomhaireachta agus faigheann sé inspreagadh i dtólamh ó na forbairtí is déanaí san ábhar sin. Chuidigh a chuid staidéir san LYIT leis an díograis sin agus chuir siad é ar an eolas fá mhórán feidhmchlár ríomhaire sa tsochaí.

  Deir sé: “Tá dúil mhór agam a bheith ag foghlaim fá chumarsáid satailte do theileafóin phóca agus fá chriptiúchán slándála agus fá líonraí ríomhaire – ábhair atá ceannródaíoch agus spreagúil.” Deir sé fosta: “Bhí mo chuid léachtóirí thar a bheith maith. Tá mé go fóill i dteagmháil le cuid acu, mar shampla Maeve Carr agus Martina Quinn.”

  Chomh maith leis an teagasc, tá Pauric ina cheannaire ar Chlub Ríomhaireachta Naomh Adhamhnáin. Ag am lóin agus i ndiaidh am scoile, tagann daltaí a bhfuil spéis acu san ábhar le chéile ar mhaithe le saol spreagúil na teicneolaíochta ríomhaireachta a fhiosrú agus chun turais allamuigh a thabhairt ar áiteanna macasamhail Pramerica, ina mbíonn forbróirí agus teicneoirí ag obair lá i ndiaidh lae i gceannródaíocht na hearnála.

  Is í an chomhairle a thugann Pauric do dhuine ar bith a bhfuil spéis acu san ábhar seo ná go díreach páirt a ghlacadh sna gnóthaí. Níl cáilíocht fhoirmeálta dara leibhéil ar bith i Staidéar Ríomhaireachta in Éirinn, ach i gColáiste Naomh Adhamhnáin is féidir le daltaí Staidéar Ríomhaireachta GCSE a dhéanamh san Idirbhliain. Deir Pauric: “Má tá suim agat ann, caithfidh tú féin coinneáil leis. Mura bhfuil club ríomhaire agat, bunaigh ceann tú féin. Déan taiscéaladh ar do ríomhaire go bhfeicfidh tú cad é atá sé ábalta a dhéanamh.  Is earnáil iontach spreagúil í le bheith rannpháirteach inti.”

  Agallamh a rinneadh i mí na Bealtaine 2011

 • » Glao chun an Bharra do chéimí uaillmhianach Dlí ó LYIT

  Glao chun an Bharra do chéimí uaillmhianach Dlí ó LYIT

  Samantha Ryan.jpgNuair a roghnaigh Samanta Ryan, ó Thiobraid Árann, cúrsa Dlí a dhéanamh san LYIT, bhí a fhios aici cén gairm bheatha a bhí sí a lorg – agus tá sí ar tí an ghairm sin a bheith aici. Bronnadh Céim Ealaíon (Onóracha) sa Dlí uirthi anuraidh agus anois tá sí ag déanamh a cuid scrúduithe deireanacha in Óstaí an Rí i mBaile Átha Cliath chun a bheith ina habhcóide.

  I diaidh di taighde a dhéanamh ar chéimeanna éagsúla, ó eolaíocht go gnó, mheas Samantha gurbh é réimse an dlí a ba mó a thaitin léi. Cé go bhfuil an campas achar taistil ceithre huaire a chloig óna baile dúchais agus nach raibh aithne aici ar mhac léinn ar bith eile sa choláiste, dar léi gurbh é an cúrsa san LYIT ab oiriúnaí di.

  Deir sí: “Bhí níos mó uaireanta teagaisc ag gabháil leis an chéim seo – 20 uair i gcomórtas le, b’fhéidir, 8 uair – agus is cabhair mhó é sin ar chúrsa chomh trom sin. Lena chois sin, tá ábhair phraiticiúla maithe mar chuid de, ina measc cuntasaíocht agus cúrsaí cánach do dhlíodóirí, rud a thugann oideachas leitheadach duit ar ghnéithe eile atá ábhartha den saol oibre.”

  Rud eile a mheall Samantha chuig an cúrsa san LYIT ná go bhfuil an cúrsa aitheanta ag na comhlachtaí proifisiúnta macasamhail Óstaí an Rí. “Chiallaigh sé sin go mbeinn in ann na scrúduithe iontrála d’Óstaí an Rí a dhéanamh láithreach bonn agus tús a chur le mo chuid staidéir ansin chomh luath is a fuair mé mo chéim ón LYIT,” a deir sí.

  Tá an obair crua in Óstaí an Rí, mar a bhí sí ag súil leis, ach tá Samantha breá ábalta don ghairm bheatha atá roimpi. Deir sí: “Is cinnte go gcuirtear dúshláin mhóra os do chomhair ón tús ach tá mo chroí istigh san obair. Bhí beagán cleachtaidh agam i gcúirteanna bréige agus i ndíospóireachtaí sa Chumann Dlí in LYIT agus chuidigh sé sin liom éirí feasach ar na gnóthaí. Ní bheidh i bhfad go mbeidh mé ina bhun go fíor.”

  Ó tharla go bhfuil campas Leitir Ceanainn measartha beag, ní raibh deacracht ar bith ag Samantha socrú isteach, cairde a dhéanamh agus fiú buachaill a fháil i mbaile nach raibh aithne aici ar aon duine i dtosach. Deir sí: “Is baile breá é Leitir Ceanainn agus tá an campas iontach cairdiúil. Siocair nach raibh ach tuairim is 40 mac léinn inár rang, fuair muid aithne ar a chéile go gasta agus bhí na mic léinn agus na léachtóirí thar a bheith báúil lena chéile. I ndáirire, thug na léachtóirí spreagadh agus tacaíocht iontach maith dom ar mhaithe le mo chuid spriocanna a bhaint amach.”

  Is cinnte go gcuireann céim sa Dlí mórán roghanna gairme ar fáil, ó abhcóidí agus dlíodóirí go taighdeoirí, iriseoirí agus feidhmeannaigh gnó. Ach bhí a rogha breá soiléir do Samantha – bhí sise ag iarraidh scleondar na cúirte. “Ba mhian liom a bheith i mo sheasamh ag triail cásanna – chan a bheith gafa istigh in oifig. Chomh maith leis sin, bhí mé ag iarraidh an saoirse agus an neamhspleáchas a bheadh i gceist le bheith ag obair dom féin, ach le tacaíocht ó mo chomhghleacaithe ag an bharra. Tá cúiteamh maith airgid i gceist fosta nuair amháin atá cosa i dtaca ag duine sa ghairm.”

  Nuair amháin a bheas a cuid scrúduithe in Óstaí an Rí faighte aici, beidh Samantha ag oibriú mar chúntóir, gan pá, d’abhcóide bunaithe (Máistir) ar feadh bliana. Cuirfidh seisean ar an eolas í agus cabhróidh sé léi a líonra teagmhála féin a fhorbairt, rud a chuirfidh obair ina bealach nuair a bheidh sí ag obair di féin. Tá an t-ádh ar Samantha siocair go bhfuil aithne aici ar a Máistir cheana féin – a seanmháistir Karate. Sa ghairm bheatha atá aici, tá an t-iomlán ag brath ar na teagmhálaithe atá ag duine!

  Agallamh a rinneadh i mí na Bealtaine 2011

 • » Céimí áitiúil ag cruthú gairm bheatha spreagúil ceannródaíoch i bhforbairt mhór-ríomhaire

  Céimí áitiúil ag cruthú gairm bheatha spreagúil ceannródaíoch i bhforbairt mhór-ríomhaire

  Shane Mc Menamin.jpg Má chuirtear ceist ar Shane McMenamin, céimí ó Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, cur síos a dheanamh ar a chuid oibre mar fhorbróir mór-ríomhaire i gcomhlacht Pramerica Systems Ireland i Leitir Ceanainn, déarfaidh sé go bhfuil sé “spreagúil agus ar thús cadhnaíochta sa teicneolaíocht”.

  “Fuair mé mo chéim i mí na Bealtaine 2008 agus is é seo mo chéad phost gairmiúil,” a deir McMenamin. “Bím ag obair ar theicneolaíocht nuálaíoch dúshlánach i dtimpeallacht thacúil.”

  Bíonn McMenamin ag obair ar bhogearraí a dhéanann próiseáil ar éilimh árachais do oibríochtaí Pramerica sna Stáit Aontaithe. Lá amháin bíonn sé ag réiteach faidhbe; an chéad lá eile bíonn sé ag scríobh cód úr ar mhaithe le gnéithe breise a chur ar fáil do chustaiméirí.

  “Is áit oibre iontach é le cuid mhór tacaíochta, uaireanta solúbtha agus deiseanna suntasacha. Bainim sult as a bheith ag obair le foireann agus tá mé i gcónaí ag foghlaim rudaí úra,” a deir sé. Léiríonn a rath a chuid scileanna agus a dhíograis maraon le neart a chuid oideachais. I ndiaidh do Céim Onóracha a chríochnú, rinne sé Ard-Dioplóma in Ealaíon i dTeicneolaíochtaí na Seirbhísí Airgeadais san LYIT, clár óna bhfaigheann 100% dá chéimithe fostaíocht dá bharr.

  Cuidíonn an clár seo san Ard-Dioplóma le céimithe – ó dhisciplíní an ghnó agus na teicneolaíochta faisnéise go príomha – a bheith in bhforbróirí/tástálaithe sainoilte bogearraí, a thuigeann gnó na seirbhísí airgeadais agus a bhfuil na scileanna proifisiúnta acu chun a bheith ina gceannródaithe teicneolaíochta san am atá amach romhainn.

  Comhoibríonn an clár go dlúth le Pramerica ar mhaithe leis na sainscileanna a bhaineann le hearnáil na seirbhísí airgeadais a theagasc. Mar thoradh air sin, is cúrsa praiticiúil atá ann agus léiríonn sé saincheisteanna agus dúshláin na teicneolaíochta gnó sa lá atá inniu ann.

  “Bhí an cúrsa thar a bheith ábhartha ón chéad lá oibre. Bhí caidreamh an-mhór ag Michael Carey (Léachtóir) lena chuid mac léinn agus chuidigh sé linn an cúrsa a thuiscint. Bhí sé go hiontach,” a deir McMenamin, “agus bhí ádh ar dóigh orainn oiliúint a fháil i scileanna cur i láthair.”

  Tá sé ar intinn ag McMenamin a oilteacht a leathnú trí staidéar a dhéanamh ar roinnt clár in-tí a sholáthraíonn Pramerica agus beidh sé ag déanamh a chuid scrúduithe tionscail gan mhoill.

  Agallamh a rinneadh i mí na Bealtaine 2011

   

 • » Deiseanna áitiúla iontacha do chéimí i nGrafaic Ghluaisne

  Deiseanna áitiúla iontacha do chéimí i nGrafaic Ghluaisne

  Fiona O'Reilly.jpgNuair a fheiceann tú fógraíocht macasamhail ‘Guinness – It’s Alive Inside’ nó fógra beochana an VHI ar an teilifís, an gcuireann tú ceist ort féin: Conas a dhéanann siad é sin?

  Tá Fiona O’Reilly, dearthóir neamhspleách ó Leitir Ceanainn, breá eolach ar an chineál seo amharcscileanna cumarsáide. Thapaigh sí an deis chun a cuid scileanna a uasghrádú ar mhaithe le barrfeabhas a bhaint amach san earnáil spreagúil seo atá ag fás go tapa. Fuair sí a Céim Mháistir, den chéad grád, i nGrafaic Ghluaisne ón LYIT anuraidh agus anois tá sí ar shéala a comhlacht féin a lainseáil: Design By Fiona - Visual Communications.

  Tá na cineálacha seo fógraí mar pháirt de thionscal spreagúil cruthaitheach a bhfuil borradh ann agus a ofrálann deiseanna iontacha do ghairmithe éirimiúla. Is duine díobh siúd Fiona, a raibh an méid seo a leanas le rá aici: “Nuair atá géarchéim eacnamaíochta ann agus ganntanas oibre i ngach uile dhisciplín, tá sé níos tábhachtaí ná riamh na sainscileanna a bhfuil ráchairt orthu a chur ar do chumas. Bhí mise ábalta é sin a dhéanamh agus ag an am céanna a bheith ag déanamh na hoibre is ansa liom.”

  Chaith Fiona 15 bliain ag obair in earnáil an dearaidh i mBaile Atha Cliath, i Nua-Eabhrac agus i Sydney,  i bpostanna éagsula cruthaitheacha agus gnó. Sa bhliain 2006, tháinig sí ar ais go Dún na nGall agus d’oibrigh sí le comhlacht beag dearaidh ach fágadh iomarcach í sa bhliain 2008. Bhí sé i gcónaí i gcúl a hintinne filleadh ar an oideachas agus tógáil ar a cuid cáilíochtaí i mBonnealaín agus a Dioplóma i nDearadh. Dá bhrí sin, chláraigh sí san LYIT, áit a ndearna sí a Baitsileir Ealaíon (Onóracha) in Amharcscileanna Cumarsáide agus ansin a Céim Mháistir i nGrafaic Ghluaisne.

  “Is coláiste iontach í an LYIT ina bhfuil fáilte chroíúil roimh micléinn lánfhásta cosúil liomsa. Tá an fhoireann agus na háiseanna go sármhaith agus tá atmaisféar breá ar fud an champais. Is ansin a fuair mé na scileanna agus an mhuinín le dhul isteach sa mhargadh nideoige seo agus tús a chur le ré spreagúil úrnua i mo shaol,” a deir Fiona.

  Cónascann grafaicí gluaisne beochan, léaráidí, grianghrafadóireacht, físeán, clóghrafaíocht, dearadh grafach agus éisteacht le chéile ar amlíne ar mhaithe le cumarsáid amhairc a chruthú, a athráionn de réir a chéile agus a théann i bhfeidhm ar an lucht féachana/éisteachta ar leibhéil éagsúla chun an teachtaireacht a chur trasna chucu. Cuidíonn sé le cur ar fáil fáisnéise ar dhóigh atá tarraingteach, siamsúil agus spreagúil a bhuí do chultúr úr na meán a úsáideann an teicneolaíocht dhigiteach atá ag teacht chun cinn.

  Tá go leor samplaí de ghrafaicí gluaisne le feiceáil go laethúil sna teidil sraitheoige do chláracha teilifíse macasamhail ‘Fringe’ agus ‘Bored to death’ nó ar MTV go gineáralta nó leoga sna hiliomad grafaicí  a úsáidtear i dtionscal na cluichíochta. Is tionscal nuálach é a bhfuil féidearthacht fáis ollmhór aige dóibh siúd le héirim, tiomantas agus, i gcás in Fiona, spiorad na fiontraíochta.

  Ón uair a fuair sí a céim, d’oibrigh Fiona go páirtaimseartha mar dhearthóir fhad is a bhí sí ag cur a punann agus a suíomh gréasáin le chéile. Ó tharla go bhfuair sí an-tacaíocht ó Bhord Fiontar Dhún na nGall agus ó Chomhlacht Forbartha Áitiúla Dhún na nGall, óna gcuid meantóireachta agus ceardlanna i mbunú gnó, dar léi go raibh an t-am aici dul i mbun gnó di féin.

  Tá gnólacht úr Fiona ag ofráil pacáiste cumarsáide iomlán dá cuid cliant – ag cónascadh cló agus seirbhísí brandála traidisiúnta leis na teicneolaíochtaí is nua-aimseartha i gcumarsáid amhairc do chultúr úrnua na meán. Is cinnte go bhfuil am dúshlánach spreagúil amach roimh an fhiontraí nuálach seo atá ag cur tionscal ceannródaíoch ar fáil do Dhún na nGall. Faoi choinne tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin á http://web.me.com/designbyfiona.

  Agallamh a rinneadh i mí na Bealtaine 2011

   

 • » Ag Sábháil Beathaí – céim i ndiaidh céime

  Ag Sábháil Beathaí – céim i ndiaidh céime

  Student Story 1.jpg Ba dhócha gur rogha staidéir soiléir é, ach, mar ábhar iontais, níl mórán taighde déanta sa réimse ‘éigeandáil’ nó an bealach ina dtagann daoine le chéile ar chinn staighre i bhfoirgnimh le linn aslonnaithe i ndóiteán. Is é seo go díreach a bhfuil Marie Melly ag déanamh iniúchta air, go háirithe an chaoi inar féidir le cinn staighre, bealaí isteach chuig staighrí agus leagan amach staighrí cuidiú nó bac a chur agus aslonnú ar siúl i ndóiteán. Cuirtear fáilte roimh an staidéar seo, má chuirtear san áireamh go bhfaigheann thart ar 50 duine bás in Éirinn gach bliain de bharr dóiteán i bhfoirgnimh agus go bhfaightear bás ó ionanálú deataigh taobh istigh de chúpla nóiméad.

  Le tubaistí ar nós 9/11 tá aslonnú ó dhóiteáin ina ábhar le próifíl i bhfad níos airde. Deir Marie, “Tá taighde mór déanta ar dhearadh na staighrí agus na staighrí éalaithe ach tá níos lú déanta ar an iompar a thiteann amach nuair a thagann grúpaí le chéile ar chinn staighre agus ar staighre i gcúinse éigeandála. Tugaimid ‘iompar urraime’ air seo agus d’fhéadfadh tionchar dearfach nó diúltach a bheith aige ar an mbealach inar féidir le daoine aslonnú a dhéanamh go tapa agus go sábháilte ó fhoirgneamh.”

  Leanann sí ar aghaidh a rá, “Mar shampla, má tá doras suite ag breathnú díreach os comhair staighre, bheadh tionchar aige seo cé acu an ligeann daoine nó mura ligeann daoine do dhaoine atá ag teacht ina n-aghaidh dul ar aghaidh nó ‘plódú achrannach’ a chruthú. Ach dá mbeadh an doras suite ar thaobh an staighre tá seans ann go mbeadh sé seo ina chuidiú níos mó chun ligean dóibh dul ar aghaidh – ‘urraim’. Chomh maith leis sin d’fhéadfadh tionchar a bheith ag méid agus cruth an chinn staighre ar ghluaiseacht agus luas an aslonnaithe. Dar ndóigh, i ndóiteán, is é an ghluaiseacht an rud is tábhachtaí. Mar sin, tá ríthábhacht le rud ar bith atá in ann cur leis seo ar an staighre agus ceann staighre i bhfoirgneamh.”

  Beidh sraith tástálacha breathnóireachta ar bun ag Marie, an chéad cheann ar bun i Londain i bhfoirgneamh le 19 n-urlár áit nach mbeidh aon réamh-rabhadh tugtha do na háititheoirí. “Cuirfimid isteach ceamaraí chun breathnóireacht a dhéanamh ar an iompar agus monatóireacht a dhéanamh ar a dtarlaíonn. Is é seo an t-aon bhealach chun breathnú ar an gcaoi ina n-iompraíonn daoine iad féin agus ina n-aithnítear réimsí ar leith ina bhfuil fadhbanna nó a chabhraíonn leis an mbogadh agus leis an ngluaiseacht,” a deir Marie. “Leanfaimid ina dhiaidh sin le ceistiúchán agus anailís domhain, agus uaidh seo féadaimid moltaí a dhéanamh.”

  Ba mhac léinn lánfhásta in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn í Marie, áit a ndearna sí staidéar ar Staidéir Tógála agus ansin bhain sí céim onóracha amach i dTeicneolaíocht Sábháilteachta ó Dhóiteán. Tá sí mar léachtóir anois go páirtaimseartha in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn. Deir Marie, “Ba chónascadh nádúrtha é leis an dá chéim a bhain mé amach, an bealach ina bhfuil tionchar ag foirgneamh agus struchtúr ar an mbealach ina n-iompraíonn daoine iad féin le linn cúrsaí a d’fhéadfadh a bheith bagrach don bheatha. Leis na torthaí a aimsítear d’fhéadfaí go mbeadh foirgnimh níos sábháilte.”

  Cén fáth ar roghnaigh sí Tógáil agus Sábháilteacht ó Dhóiteán, mar sin? “Bhí spéis agam i gcónaí i ndearadh agus tógáil foirgneamh. D’imigh mé ar aghaidh ansin chun staidéar a dhéanamh ar Innealtóireacht Sábháilteachta ó Dhóiteán toisc gur disciplín dearaidh atá ag forbairt, le líon mór deiseanna fostaíochta ann. Chomh maith leis sin tá Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn chun tosaigh sa réimse Innealtóireachta Sábháilteachta ó Dhóiteán ag an tríú leibhéal i bPoblacht na hÉireann agus is áisiúil an rud é go bhfuilim lonnaithe anseo.”

  Is iad na teagascóirí atá ag an Dr. Paddy Lennon agus Ruth Lennon, a ndeir sí fúthu gur thacaíocht mhór iad, “Coinníonn an bheirt díobh mé ag obair agus déanann siad deimhin de go dtógaim gach gné san áireamh. Tá sé ríthábhachtach i dtionscadal mar seo go gcuirtear gach mionsonra san áireamh. Fuair mé spreagadh mór uathu.” Tá súil ag Marie go mbeidh ionchur ag a cuid torthaí a thagann chun cinn sa dearadh a éascaíonn aslonnú i bhfoirgnimh fheidhmiúla. “Mar, má chabhraíonn sé seo le beathaí a shábháil, is fiú go mór é.”

  Agallamh curtha i mí na Feabhra 2009.

 • » Ag aimsiú leighis, cill i ndiaidh cille

  The devil is in the detail - finding a cure, cell by cell

  Student Story 2.jpgIs galar uath-imdhíonachta ainsealach é airtríteas réamatóideach ina bhféadfadh damáiste leanúnach ar na hailt a bheith i gceist; cuireann sé isteach ar 2% den daonra beagnach (mná go príomhúil) in Éirinn.

  Tá Gráinne Quinn agus Vicki Wallace, a bhain céimeanna Onóracha san Eolaíocht Bhith-anailíseach ó Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, ag déanamh staidéir ar na bealaí athlastacha a bhaineann le hairtríteas réamatóideach. Is iad seo na chéad staidéir den chineál seo in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, ina bhfuil cealla daonna príomhúla ó othair le hairtríteas réamatóideach in úsáid.

  An ghné ar a bhfuil Gráinne ag díriú ná an mhíchothromaíocht idir bás na gceall agus fás iomarcach na gceall san airtríteas réamatóideach. “An sprioc atá ann ná chun iniúchadh a dhéanamh ar phríomhrialaitheoirí phróiseas an ghalair agus na straitéisí teiripeacha a d’fhéadfadh a bheith ann a aithint.”

  Chaith Gráinne tréimhse san Astráil mar theicneoir cógaisíochta agus chinn sí filleadh ar Bhealach Féich níos mó ná 6 bliana ó shin. “Bhí mé ag iarraidh leanúint ar aghaidh agus staidéar a dhéanamh i nDún na nGall agus thairg an coláiste bealach dom chun é seo a dhéanamh. A luaithe agus a bhí mo chéim onóracha bainte amach agam, ba dheis iontach é an tionscadal seo chun mo scileanna taighde a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt sa réimse seo. Is tionscadal an-spéisiúil é seo,” a deir sí. Tá bliain amháin taighde curtha i gcrích ag Gráinne agus críochnóidh sí a cuid staidéar i mbliana.

  Tá áiseanna den scoth ag an gcoláiste. Leanann sí léi a rá, “Bhogamar le déanaí chuig saotharlann nua-athchóirithe le seomra tiomnaithe do shaothráin cheall agus trealamh den scoth.”

  Tá Vicki ag breathnú ar fhine próitéiní a bhfuil baint aige le hairtríteas réamatóideach. “Tá próitéiní ann atá pró-athlastach sa ghlalar agus tá cinn eile atá frith-athlastach. Tá staidéar á dhéanamh agam ar idirghníomhú na bpróitéiní seo agus an tionchar a bhíonn acu ar fhorbairt an airtrítis réamatóidigh. Tá súil agam, sa chaoi seo, na meicníochtaí a bhaineann le forbairt an ghalair a aimsiú. Nílim ach díreach tosaithe, mar sin beidh mé ag leanúint ar aghaidh ar feadh 2 bhliana.”

  Is as Carnone, Ráth Bhoth, do Vicki agus bhí sé ag obair ar dtús ar feadh cúpla bliain i dtréidliacht agus le déanaí rinne sí taithí oibre i saotharlann den Roinn Talmhaíochta; leis seo bhí an eolaíochta mar an chéad rogha di.

  Tá sí an-díograiseach, “Is dúshlán é an staidéar seo ach tá sé an-taitneamhach. Is maith an rud é a bheith ar an eolas go bhféadfadh an taighde a úsáid chun cuidiú le leigheas a aimsiú do ghalar díblithe.

  Déanann an bheirt chéimithe tagairt don spreagadh agus cúnamh a fuair siad óna maoirseoirí, an Dr. Joanne Gallagher, Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, agus an Dr. Evelyn Murphy, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. “Ba chabhair mhór iad, ní hamháin agus sinn á dtreorú, ach lena chinntiú go bhfuil fáil againn ar áiseanna saotharlainne den scoth..”

  Is mian le Vicki agus Grainne leanúint ar aghaidh agus dul chuig leibhéal PhD ina gcuid staidéar amach anseo.

  Agallamh curtha i mí na Feabhra 2009.

 • » Comhaontas Ostarach-Polannach ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

  Comhaontas Ostarach-Polannach ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

  Student Story 3.jpg Tá beirt chéimithe idirnáisiúnta ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, Markus Korbel agus Piotr Ksiazak, ag obair le chéile ar bhealaí chun monatóireacht a dhéanamh go cianda ar tháirgí luachmhara a stóráil ar nós fola, ar féidir a scriosadh go héasca trí na hathruithe a tharlaíonn sa teocht.

  Seans go bhfuil sé cosúil le rud éigin ó ‘Mission Impossible’, ach, tá an céimithe seo a fiosrú go saothrach faoin mbealach inar féidir líonraí braiteoirí gan sreang a úsáid chun breathnóireacht chianda a dhéanamh ar an teocht, agus a bheith mar “feighlithe cliste” d’earraí ardluacha stórála. Tá impleachtaí móra ann don tionscadal do na hearnálacha míochaine agus bia.

  Agus cur síos á dhéanamh ar an staidéar, deir Markus, a bhfuil dhá Mháistreacht aige, ceann amháin sa Teicneolaíocht agus Bainistíocht Idirlín agus ceann san Innealtóireacht Slándála ón Ollscoil FH-Joanneum, an Ostair, “Go bunúsach cuirtear monatóir isteach i reoiteoir nó i gcoimeádán a sheolann sonraí chuig an eagraíocht, déantar iad seo a phróiseáil agus breathnaítear orthu ar líne. Tá líon mór ospidéal ina bhfuil acmhainní ríthábhachtacha ar nós soláthar fola i reoiteoirí; is féidir leis an mbraiteoir athrú sa teocht a aimsiú má bhriseann an reoiteoir agus foláireamh láithreach a thabhairt go cianda don ospidéal. Táimid ag breathnú anois ar an bhfeidhmiúlacht a leathnú amach chuig gléas soghluaiste áit ar féidir an fhaisnéis a fháil san fhíor-am le hamharcíomhánna.”

  Tá iniúchadh á dhéanamh freisin ag na céimithe ar an gcéad ghlúin eile den bhogearra seo atá in ann tuilleadh mionsonraí a chur ar fáil, eg, tíopa fola agus an méid atá fágtha. De réir Piotr Ksiazak, céimí sa ríomhghnó ón Ollscoil Tráchtála agus Dlí, Vársá a bhain céim onóracha amach le déanaí sa Ríomhaireacht Fheidhmeach ó Insitiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, “Ní teicneolaíocht nua atá ann; tá sé thart le tamall. Go deimhin tá tú in ann é a fheiceáil i siopaí éadaí sna clibeanna atá ann chun cosc a chur ar an ngoid. Is é atá beartaithe againn ná chun é a thabhairt chuig an gcéad chéim eile chun na méideanna, cainníochtaí ar leith agus faisnéis ar na táirgí (ar nós an dáta éaga) a dhearbhú le go mbeidh sé níos inúsáidte d’eagraíochtaí.”

  Agus míniú breise á thabhairt, deir Markus, “Tá iniúchadh á dhéanamh againn ar theicneolaíochtaí aitheanta radaimhinicíochta, a úsáideann ardmhinicíochtaí nó ísealmhinicíochtaí chun sonraí a tharchur. Ach, tá mórcheisteanna leis an dá cheann; is féidir ardmhinicíocht a léamh ó fhad réasúnta agus is féidir le miotal agus leachtanna na léamha a chur as riocht. Tá ísealmhinicíocht in ann léamh a dhéanamh trí leachtanna go han-mhaith ach tá raon faid beag agus teoranta i gceist. Dá bhrí sin ba mhaith linn bealaí a aimsiú chun é seo a réiteach. Táimid ag breathnú ar “seilfeanna cliste” a bheadh in ann gníomhú mar bhraiteoirí agus a fheidhmeoidh go maith do leachtanna agus raonta beaga.”

  Cén fáth, mar sin, ar shocraigh Markus taighde a dhéanamh ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn? “Ba bhreá liom i gcónaí staidéar a dhéanamh thar lear agus tá muinín agam i mo chuid Béarla, mar sin bhí Éire mar cheann amháin de na spriocthíortha a bhí roghnaithe agam. Bhí mé i dteagmháil go rialta maidir leis an gclár staidéir idirnáisiúnta Erasmus agus le Billy Farrelly in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn. Agus nuair a tháinig an deis taighde chun cinn shocraigh mé glacadh leis. Ba thaithí an-mhaith é agus an-dúshlánach. Chomh maith leis sin toisc go raibh staidéar déanta agam ar chúrsaí slándála bhí mé in ann mo chuid scileanna a chur i bhfeidhm leis an tionscadal seo.”

  Tá forbairt déanta ag Piotr cheana féin ar fheidhmchlár mapála soghluaiste leithleach d’Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn do mhic léinn nua i mbliana mar sin ní haon rud nua é dó a bheith ag baint trial as teicneolaíocht shoghluaiste a chur in oiriúint chun críocha praiticiúla. Cén fáth ar roghnaigh sé an tionscadal seo? “Bhí an-spéis agam i líonraí agus ní raibh sé i gceist agam go dtabharfainn tacaíocht amháin dóibh. Bhí mé ag iarraidh a bheith rannpháirteach i gcomhtháthú na dteicneolaíochtaí líonraithe nua, gléasanna soghluaiste agus gan sreang san áireamh. Leis an tionscadal seo tá deis agam obair a dhéanamh i réimse atá úrnua; tá sé ag athrú an t-am ar fad go háirithe ó thaobh na slándála de. Taitníonn sé liom go bhfuil sé praiticiúil agus go réitítear fadhbanna. Tá sé dian ach is fiú go mór é.

  Deir an bheirt go bhfuil an tacaíocht ón teagascóir William Farrelly ar fheabhas agus gur campas maith é Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn. Rinne Piotr cinneadh comhfhiosach chun fanacht i ndiaidh a chéim a bheith bainte amach aige. “Tá trealamh an-nua-aoiseach anseo agus úsáid gléasanna nua-aimseartha sa choláiste. Tá sé an éasca teacht ar na léachtóirí agus is difear mór é seo i gcomparáid le Vársá, áit a bhfuil sé i bhfad níos foirmiúla.”

  Tá Markus ag súil lena dtionscadal a fheiceáil curtha i ngníomh, “An rud arbh fhearr domsa ná na torthaí a fheiceáil agus na líonraí braiteoirí in úsáid i gcúinsí den fhíorshaol agus aiseolas a fháil.”

  Dúirt Piotr ag an deireadh, “Ba chóir go mbeadh torthaí againn taobh istigh de 6 mhí. Tá iniúchadh á dhéanamh againn cheana féin i samplaí de phacáistí forbartha teicneolaíochtaí aitheanta radaimhinicíochta. Amach anseo fásfaidh an tionscal seo go hollmhór.”

  Agallamh curtha i mí na Feabhra 2009.

 • » Ag dul ag iascaireacht chun deis nua a chruthú

  Ag dul ag iascaireacht chun deis nua a chruthú

  Student Story 4.jpg Thabharfaí maithiúnas duit mura mbeadh sceitimíní ort mar gheall ar fhotháirgí éisc, ach do Julia Wilson, is paisean laethúil é di. Tá Julia mar chuid den ghrúpa taighde CAMBio in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn agus tá taighde ar bun chun iniúchadh a dhéanamh an bhfuil comhábhair (coscairí ACE) i bhfotháirgí cuachma agus ronnaigh a d’fhéadfadh brú fola a ísliú agus (coscairí PEP) a d’fhéadfadh an dímheabhair a laghdú. Má aimsítear na comhábhair seo sna ronnaigh nó sna cuachmaí nó ina bhfotháirgí, an chéad chéim eile a d’fhéadfadh a bheith ann ná ‘bianna feidhmiúla’ a fhorbairt cosúil le deochanna le colaistéaról a ísliú, a d’fhéadfadh cuidiú le brú fola a laghdú nó an mheabhair a choimeád. “Tá sé an-chostasach fotháirgí éisc a dhiúscairt. Dá bhféadfaí iad a úsáid ar bhealach dearfach d’fhéadfaí tús a chur le tionscal iomlán nua,” a deir Julia. Tá an tionscadal turgamhach seo á dhéanamh le comhoibriú ó Chuideachta Dhún na nGall Earagail Éisc Teoranta agus i gcomhar le hIonad Taighde Bia na Cloiche Léithe de Theagasc, Corcaigh.

  Níl anseo ach ceann amháin de na staidéir taighde úrnua atá ar bun ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn agus tá sé mar chuid den straitéis iomlán chun tabhairt faoi na fíordhúshláin tionscail atá ann trí thaighde a dhéanamh. Creideann John Andy Bonar, Ceannasaí ar an bhForbairt, nach mór go mbeadh an nuálaíocht bainteach le cuideachtaí chun deiseanna amach anseo a dhaingniú. “Tá iarracht mhór déanta againn chun tionscadail a chur ar bun a bhféadfadh fíorthairbhe a bheith acu ar thionscail éagsúla. An aidhm atá againn ná chun leanúint ar aghaidh agus tógáil ar an rath atá againn trí thuilleadh tascanna taighde a gnóthú in 2009. Tá an acmhainn agus na céimithe ardchaighdeáin againn.”

  Is é Earagail Éisc Teoranta an chuideachta atá lonnaithe i nGaeltacht Dhún na nGall is lena bhfuil an coláiste ag comhoibriú ar an staidéar seo. Tugann Aodh Ó Domhnaill, an Stiúrthóir Bainistíochta, míniú faoin mbealach inar tharla seo, a rá, “Ag Earagail, táimid ag díriú go leanúnach ar fhorbairt táirgí lena n-áirítear an fhéidearthacht atá ann chun luach a chur ar ár bhfotháirgí. Mar chuid den phróiseas leanúnach, táimid ag obair le Julia agus a foireann in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn chun na réitigh a d’fhéadfadh a bheith ann a fhorbairt, agus, má éiríonn leo, d’fhéadfadh tairbhí a bheith ann don Earnáil Bhia Mara ar an iomlán. Sa chaoi ina bhful rudaí faoi láthair, ní mór go leanfadh an fócas ar fhorbairt na Nasc Tionscail leis na hInstitiúidí Acadúla chun an fhéidearthacht ar na táirgí bunaithe ar an easpórtáil a fhorbairt.”

  Níl anseo ach sampla amháin den bhealach ina bhfuil Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn ag dul i ngleic leis an tionscal áitiúil d’fhonn réitigh a d’fhéadfadh a bheith nuálach agus úrnua a fháil ar shaincheisteanna casta.

  Tá Julia an-díograiseach maidir leis an tionscadal, “Nílimid ach díreach tosaithe, agus is topaic an-ábhartha agus an-spreagúil é ar leibhéil éagsúla.” Is mac léinn lánfhásta é Julia a thosaigh ag déanamh staidéir ar an Eolaíocht Anailíseach in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn chun céim a bhaint amach agus d’fhill sí ar Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn chun staidéar a dhéanamh ar an Eolaíocht Bhithanailíseach nuair a bhain sí céim amach ann anuraidh. “Bhí mé i gcónaí fiosrach agus ba bhreá liom tuilleadh a fhoghlaim. Nuair a d’éirigh liom taithí a fháil sa tionscal chinn mé gur chóir dom filleadh ar an gcoláiste chun tuilleadh staidéar a dhéanamh leis an aidhm chun an treo ina raibh mé ag dul ó thaobh gairme de a athrú. An rogha soiléir ba ea Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn.”

  Agus staidéar á dhéanamh aici in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn chuir sí spéis i dtaighde eolaíochta a dhéanamh. “Bhí ríméad orm nuair a glacadh liom ar an gclár, is é seo an rud ar mian liom a dhéanamh. Is fiú go mór obair a dhéanamh sa réimse seo agus má aimsímid go bhfuil coscairí ACE agus PEP i bhfotháirgí éisc d’fhéadfadh deis ollmhór a bheith ann le hobair a dhéanamh amach anseo. Is rud mór é a bheith ar an eolas go bhféadfadh difríocht mhór a bheith ina bhfuilimid ag déanamh taighde air.”

  Beidh an Dr. Brian Carney agus an Dr. Maria Hayes mar theagascóirí Julia ar an staidéar agus tá alt athbhreithnithe á scríobh aici sa réimse seo agus tá súil aici é a fhoilsiú i mblian.

  Agallamh curtha i mí na Feabhra 2009.

 • » An córas á dhífhabhtú

  An córas á dhífhabhtú

  Student Story 5.jpg Sa lá atá inniu ann, má dhéantar gnó gan suíomh Gréasáin tá sé cosúil le siopa a oscailt gan doras tosaigh. Mar sin féin, d’fhás an Gréasán go heaspónantúil le 10 mbliana anuas, agus tógadh líon mór suíomhanna Gréasáin trí úsáid a bhaint as bogearraí nó ‘ailtireacht’ nár thuar na milliúin úsáideoirí atá air inniu nó éagsúlacht na bhfeidhmchlár. Is é sin an fáth a bhfuil James Molloy ag déanamh iniúchta ar bhealaí chun feabhas a chur ar fheidhmíocht agus iontaofacht na suíomhanna Gréasáin a dhéanann r-thráchtáil. De réir James, “Má tá dearadh láidir bogearraí mar thaca ar shuíomh Gréasáin gnó laghdófar na fabhtanna laistigh de shuíomh Gréasáin agus beidh úsáid an tsuímh i bhfad níos furasta le húsáid. Go bunúsach, leis seo, sábhálfaidh gnóthais mórán ama agus airgid agus iad ag réiteach fadhbanna nó ag cothabháil an tsuímh.”

  Leanann sé leis a rá, “Ní ‘bróisiúir’ éighníomhacha iad Suíomhanna Gréasáin a thuilleadh do ghnóthais chun díol a dhéanamh ar líne, ach is iad an phríomhuirlis anois chun gnó a dhéanamh, eg, eBay, Google. etc. Breathnaigh ar an mbealach inar ghin Obama i bhfad níos mó airgid tríd an ngréasáin seachas trí bhronntóirí traidisiúnta. Mar sin tá sé tábhachtach go dtógtar struchtúr/bunúis na suíomhanna Gréasáin ar dhearadh maith. Má thuairteálann an suíomh Gréasáin ciallaíonn sé sin go gclisfeadh an gnóthas.”

  Bhain James céim Onóracha amach sa Ríomhaireacht Fheidhmeach ó Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn agus bhí dúil aige taithí a fháil i ndearadh bogearraí. Deir sé, “Ní éiríonn le níos mó ná 60% de na tionscadail dearaidh bogearraí uile dul ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile de bharr droch-ailtireachta. Sa taighde seo tá súil agam tábhacht úsáid na bpatrún dearaidh a aithint agus an bealach ina mbainfidh gnóthais tairbhe astu.”

  Ghlac sé bliain chun taisteal timpeall na hAstráile sular fhill sé ar Dhún na nGall. Deir sé, “Cé gur mhothaigh mé é dian agus mé ag filleadh ar an gcoláiste, chreid mé leis an gcor chun donais eacnamaíoch reatha gur smaoineamh maith é dul chun cinn a dhéanamh i gcúrsaí oideachais. Leis an gcúrsa nua seo atá á thairiscint ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn cuirfear le mo chuid scileanna dearaidh bogearraí agus soláthófar deiseanna maithe don todhchaí.” Is í an léachtóir Ruth Lennon atá mar mhaoirseoir ar an taighde seo.

  Deir James, faoi dheireadh na 2 bhliana, go mbeidh liosta cuimsitheach de phatrúin nó ailtireachtaí dearaidh atá mar an dea-chleachtas don r-thráchtáil aige agus go gcuirfear na patrúin seo i bhfeidhm i suíomh Gréasáin oibre. “Tá an Gréasán ag athrú an t-am ar fad. Tá sé tábhachtach do shuíomh Gréasáin a bheith bunaithe ar bhogearraí láidre atá in ann é chosaint agus cur lena fheidhmiúlacht. Tá an dearadh bogearraí an-chostasach agus is féidir go nglacfaidh sé achar fada chun é a fhorbairt. Tá líon mór cuideachtaí nach ndéanann infheistiú ann ag an tús.” Mar thoradh air seo, tá súil ag James go mbeidh luach tráchtála ag a chuid torthaí ar chúrsaí gnó agus tionscail.

  Agallamh curtha i mí na Feabhra 2009.

 • » An Chruthaitheacht á Cosaint ar an nGréasán

   

  Protecting Creativity on the Web

   

  Student Story 6.jpg Roghnaigh Stefan Riegler, mac léinn ar an teileachumarsáid agus na meáin ón Ostair, Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn chun leanúint lena chuid staidéar san íomháú agus sa ghrianghrafadóireacht. Mar chéimí d’Ollscoil na nEolaíochtaí Feidhmeacha St Pölten, tá iniúchadh á dhéanamh ag Stefan ar an gcaoi le modh nua a fhorbairt le faisnéis a chur i bhfolach laistigh d’íomhá chun úinéireacht an téacs, an cheoil, an scannáin agus na healaíne a chosaint. De ghnáth cuirtear comharthaí uisce i bhfolach in íomhánna ar bhealach nach gcuireann siad isteach ar an íomhá chun an lorgaireacht a sheachaint. “Tá líon mór modhanna ann cheana féin ach tá difríocht mhór iontu ó thaobh éifeachtachta,” a deir Stefan. “Tá súil agam a bheith in ann comhartha uisce digiteach a chur ar fáil a chosnóidh bunchruthaitheacht an úinéara agus úsáid na híomhá. Cailltear airgead mór gach bliain de bharr úsáide neamhdhlíthiúla íomhánna digiteacha sa ghrianghrafadóireacht. Tá sé an-deacair monatóireacht a dhéanamh ón nGréasán. Cé go bhfuil modhanna éagsúla ann cheana féin, d’fhéadfaí feabhas a dhéanamh an t-am ar fad.”

  Is bealach é comhartha nó cóipcheart digiteach don tionscnóir chun úsáid na híomhá ar an idirlíon a chosaint. Gearrtar íomhánna tráchtála de réir líon na húsáide agus is bealach traidisiúnta é an comhartha uisce ar an íomhá chun cosc a chur ar úsáid nach bhfuil íoctha. Cailltear na milliúin gach bliain le húsáid neamhdhlíthiúil íomhánna digiteacha.

  Is é atá i gceist le cuid mhór de thaighde Stefan ná athbhreithniú liteartha ar chórais comharthaí uisce digiteacha atá ann cheana féin, na cinn is déanaí san áireamh, “Tá sé ag athrú an t-am ar fad, leis an nGréasán ag éirí níos sofaisticiúla go digiteach ní mór do na modhanna chun an t-ábhar cruthaitheach a chosaint éirí níos sofaisticiúla freisin.” a deir Stefan, “Faoi láthair tá buntáistí agus míbhuntáistí gach modha á meas agam. Ina dhiaidh sin beidh mé ag breathnú ar chomhartha uisce digiteach nua a fhorbairt chun féachaint an bhfuil sé in ann ionsaithe reatha atá aitheanta agus ionsaithe amach anseo a chomhrac.”

  Na maoirseoirí atá ag Stefan in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn ar an staidéar seo ná Karen Bailey agus an Dr. Mark Leeney, a thug an-chuid spreagtha agus comhairle praiticiúla dó. Deir sé, “Tá a fhios acu i ndáiríre a bhfuil siad ag caint faoi agus thug siad an-chabhair dom.”

  Tá Stefan ag obair ar an mbogearra agus tá súil aige feabhas a chur ar na córais comharthaí uisce digiteacha atá amuigh ansin. “Is meascán an-spéisiúil de ríomhchlárú bogearraí agus íomhánna, agus tá éagsúlacht mhór ann dá bhrí sin. Chomh maith leis sin tá íoslódáil digiteach neamhdhlíthiúil ag éirí i bhfad níos mó sofaisticiúla, mar sin ní mór duit a choinneáil suas chun dáta.”

  Agus é ag caint faoin thaithí go dtí seo i nDún na nGall, “Difríocht amháin faoi Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn ná go bhfuil sé beagáinín níos mó ná m’ollscoil san Ostair, mar sin ghlac sé tamall orm socrú isteach ann. Tá áiseanna den scoth anseo agus iad chomh nua-aimseartha sin. Agus aithne agam ar i bhfad níos mó daoine agus ar an áit anois, tá súil agam níos mó den chontae a fheiceáil i mbliana.”

  Tá súil ag Stefan an staidéar a chur i gcrích taobh istigh de 2 bhliain.

  Agallamh curtha i mí na Feabhra 2009.

 • » Seanchoincheap ag baint úsáide as uirlisí nua

   

   

  Seanchoincheap ag baint úsáide as uirlisí nua

  Student Story 7.jpg Líon na ndaoine a bhí ag baint úsáide as an leathanbhanda in 2007 ba ea 373 milliún agus réamh-mheastar go bpléascfaidh sé seo go 1 bhilliún faoi 2012 (Olausson, 2007). Ar bharr air sin, beidh úsáid na suíomhanna líonraithe sóisialta ar nós Bebo agus Facebook mar chuid lárnach cumarsáide an ghnáthshaoil. Tá an feiniméan seo in úsáid cheana féin ag an nglúin níos aosta i líonraí ina bhfuil nideog i gceist agus tá gnólachtaí ag baint úsáid níos minice as na suíomhanna seo thar réimse leathan gníomhaíochtaí margaíochta idir athbhreithniú margaíochta agus fhorbairt táirgí nua.

  An bhfuil margóirí in ann suíomhanna líonraithe a úsáid go héifeachtach? De réir Sarah Diffley, céimí Staidéar Gnó d’Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, atá ag déanamh taighde sa réimse seo, “Tá siad, ach gan na modhanna margaíochta traidisiúnta a úsáid. Baineann daoine úsáid as na suíomhanna seo mar chuid dá ngrúpa, déanann siad cinneadh faoi na daoine atá san áireamh agus déanann siad cinneadh faoi na fógraí a bhaineann leo. Tá an chumhacht i lámha an tomhaltóra. Ní mór do mhargóirí iad féin a chruthú go bhfuil tábhacht agus brí leo nó ní bhreathnóidh na tomhaltóirí ar an teachtaireacht atá acu. Ní oibreoidh na heiseamláirí traidisiúnta fógraíochta agus margaíochta sa spás seo.” a deir sí agus í ag leanúint ar aghaidh, “Go dtí seo níor bhain cuideachtaí Éireannacha mórán úsáid as suíomhanna líonraithe sóisialta. Agus dá bhrí sin, is mian liom a fháil amach faoin mbealach ina n-iompraíonn tomhaltóirí iad féin ar na suíomhanna seo agus a aimsiú cad a bheidh ar mhargóirí a dhéanamh chun dul i ngleic agus i ndoimhneacht leis an gcaidreamh leis na tomhaltóirí seo. Ba mhaith liom a fháil amach faoin mbealach inar féidir linn na suíomhanna líonraithe sóisialta a chomhtháthú go rathúil isteach sa straitéis mhargaíochta.”

  Tá athbhreithniú ar an líon uileghabhálach de shuíomhanna líonraithe sóisialta curtha i gcrích ag Sarah cheana féin a spreag í chun an fócas atá aici a leathnú amach chuig iompar an tomhaltóra ar líne. “Tá sé an-spéisiúil, iompraíonn daoine iad féin go héagsúil ar líne i gcomparáid leis an ‘saol dáiríre’, baineann cúrsaí aoise go mór leis ach tá daoine ag dul ar líne go bunúsach chun caidreamh a bhunú agus a choimeád. Níl na suíomhanna seo teoranta do dhaoine óga amháin a thuilleadh. Tá líon méadaithe d’úsáideoirí atá níos aosta ag baint úsáide as na suíomhanna seo mar bhealach le cumarsáid a dhéanamh le daoine eile ar bhonn sóisialta agus gairmiúil.”

  Cúis amháin ar roghnaigh Sarah an t-ábhar seo, taobh amuigh de bheith ina leantóir díograiseach de Facebook, ná toisc nach bhfuil mórán staidéar déanta ar úsáid Éireannach de shuíomhanna líonraithe sóisialta agus tá beagán díobh a bhreathnaíonn ar ghrúpaí eile seachas mic léinn coláiste. “B’shin an spreagadh a bhí agam. Tá an réimse ag bogadh ar aghaidh chomh sciobtha sin, tá sé ag athrú an t-am ar fad. D’fhoghlaim mé a lán faoi iompar an tomhaltóra. Creidim sa todhchaí, go mbeidh suíomhanna líonraithe sóisialta níos lárnaí ní hamháin ó thaobh peirspictíochta sóisialta de ach mar phríomh-mhodh cumarsáide laistigh de chúrsaí gnó. Agus na glúine óga ag dul isteach san fhórsa saothair tabharfaidh siad leo an t-ionchas agus an spreagadh chun na huirlisí seo a úsáid ní hamháin mar mheicníocht chumarsáide shóisialta ach mar mheicníocht chumarsáide ghnó”.

  Beidh fócasghrúpaí agus agallamh á reáchtáil ag Sarah chun a fháil amach faoin gcaoi agus faoin gcúis a n-úsáideann daoine na suíomhanna líonraithe sóisialta seo agus chun an bealach a aimsiú inar féidir tionchar a bheith ag margóirí ar an suíomhanna seo. Chomh maith leis sin, déanfaidh Sarah iniúchadh freisin ar an mbealach ina n-úsáideann gnólachtaí líonrú sóisialta agus ar an mbealach ina neartaítear agus ina scriostar brandaí leis na líonraí seo. Na maoirseoirí ar an staidéar is ea Billy Bennett agus James ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn agus Peter Kawalek, Scoil Ghnó Mhanchain.

  Tá Billy Bennett, Ceannasaí na Scoile Gnó, ag súil le toradh an staidéir, “Léiríonn an taighde nuálach sna Meáin Shóisialta oiriúint straitéiseach le Straitéis Taighde Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn agus is é ceann amháin de na príomhthéamaí taighde sa Scoil Ghnó. Is fianaise bhreise iad na cláir mháistreachta taighde atá maoinithe de chultúr taighde atá ag fás laistigh den Institiúid. Tá céimithe anois in ann rogha a dhéanamh ó na cláir mháistreachta taighde chomh maith leis an tsraith de na cúig chlár Máistreachta múinte.”

  Sa todhchaí an é nach mbeidh aon teagmháil daonna ann? “Is seanchoincheap é an líonrú sóisialta atá ag baint úsáide as uirlisí nua,” a deir Sarah. “Baineann sé le caidrimh ach i spás éagsúil. Is i lámha na dtomhaltóirí atá an smacht iomlán, beidh ar an margóir oibriú go dian le go dtabharfaí aird orthu, le bheith ábhartha agus le go dtaitneoidh siad le daoine eile. Is é sin an fáth go mbeidh ar ghnólachtaí a chinntiú go bhfuil páirt níos mó ag na tomhaltóirí, trína fháil amach cad atá de dhíth ar dhaoine i dtáirgí, seirbhísí agus conas ar mian leo cumarsáid a dhéanamh leo, más mian leo go ndéanfaí cumarsáid leo ar chor ar bith. Go bunúsach tá athrú bun os cionn á dhéanamh ar an margaíocht a aithnímid.”

  Agallamh curtha i mí na Feabhra 2009.

Scéalta Mac Léinn

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht