about-top.jpg

Cead Isteach

Clárúchán

Tá dhá champas ar leith againn.  Dóibh sin atá lonnaithe i gcampas Leitir Ceanainn, cláraíonn siad i Leitir Ceanainn.  Dóibh sin atá lonnaithe i gcampas na gCealla Beaga (m.sh. iadsan atá ag glacadh cúrsaí ag baint le turasóireacht, na cúrsaí ag tosnú le LY3--) cláraíonn siad sna Cealla Beaga. Beidh ionduchtú agus seisiún tionscnaimh ar siúl díreach i ndiaidh an chlárúcháin.

Dátaí Tábhachtacha do thús na Bliana Acadúla 2017-18:

Cineálacha Clárúcháin

Dáta

Áit

 

Campas Leitir Ceanainn

 

Mic Léinn ar leanúint (Bliain 2, 3 & 4)

Ón Luan, 24 Iúil 2017

Clárú Ar-Líne

Iarratasóirí le haghaidh Altranais (Bliain 1 amháin)

Dé Luain, 11 Meán Fómhair 2017
 • 2300 - Suirbhé an Údaráis um Ardoideachas (HEA) & QuickScan
 • 2301 - Suirbhé HEA & QuickScan
 • 2401 - Suirbhé HEA & QuickScan
 • 2409 - Suirbhé HEA & QuickScan
 • 2402 - Clárú Ar-Líne
 • Iarrthóirí CAO (non-nursing, suas go dtí babhta 3)
 • Mic Léinn Idirnáisiúnta & Erasmus

Sceideal Clárúcháin Bliain 1

Dé Céadaoin, 13 Meán Fómhair 2017
 •  2300 - Suirbhé an Údaráis um Ardoideachas (HEA) & QuickScan
 • 2301 - Suirbhé HEA & QuickScan
 • 2401 - Suirbhé HEA & QuickScan
 • 2409 - Suirbhé HEA & QuickScan
 • 2402 - Clárú Ar-Líne
Clárú d'Iarrthóirí a fhaigheann tairiscintí déanacha ón CAO ag babhtaí 3 agus 4 Ón gCéadaoin, 13 Meán Fómhair 2017

Main Reception, LYIT                                              Nóta:  Caithfidh tú glacadh le do thairiscint go foirmeálta le CAO sular féidir leat clárú.

Clarú do Mhic Léinn ar éirigh go maith leo in athscrúduithe an fhómhair Ón gCéadaoin, 13 Meán Fómhair 2017

 

Clárú Ar Líne

 

Ionduchtú/Seisiún Tionscnaimh do na mic léinn úra uilig agus Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána (féach ar an mbileog ionduchtúcháin iomchuí thíos)

Dé Céadaoin 13 Meán Fómhair go dtí Dé hAoine 15 Meán Fómhair 2017

Ba chóir do mhic léinn a fhaigheanna tairiscintí déanacha agus ag cailleadh aon chuid den ionduchtú seo, é sin a chur in iúl dá gCeann Roinne in ndiaidh dóibh clárú.

 Tús le Bloc 1 den Teagasc  Dé Luain 19 Meán Fómhair 2017  
  Campas na gCealla Beaga  

Clárú do Mhic Léinn lonnaithe i gCampas na gCealla Beaga (Cúrsaí neamh-CAO)

Dé Céadaoin, 6 Meán Fómhair 2017

I gCampas na gCealla Beaga

Clárú do Mhic Léinn lonnaithe i gCampas na gCealla Beaga (mic léinn ar leanúint agus iontráil ar aghaidh Bliain 2,3 agus 4)   

Dé Máirt, 12 Meán Fómhair 2017

I gCampas na gCealla Beaga

Clárú do Mhic Léinn lonnaithe i gCampas na gCealla Beaga (Mic Léinn Nua - Cúrsaí CAO)

Dé Céadaoin, 13 Meán Fómhair go dtí Dé hAoine 15 Meán Fómhair 2017

I gCampas na gCealla Beaga

Clarú do Mhic Léinn ar éirigh go maith leo in athscrúduithe an fhómhair

Ón gCéadaoin, 13 Meán Fómhair 2017

Clárú Ar Líne

Ionduchtú/Seisiún Tionscnaimh do na mic léinn úra uilig agus Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána (féach ar an mbileog ionduchtúcháin iomchuí)

Dé Céadaoin, 13 Meán Fómhair go dtí Dé hAoine, 15 Meán Fómhair 2017

Ba chóir do mhic léinn a fhaigheanna tairiscintí déanacha agus ag cailleadh aon chuid den ionduchtú seo, é sin a chur in iúl dá gCeann Roinne in ndiaidh dóibh clárú.

Tús le Bloc 1 den Teagasc

Dé Luain, 19 Meán Fómhair  2017

 

Clárú Déanach

Mura bhfuil tú ábalta clárú, ar chúis ar bith, ag an am ceaptha ní mór duit é sin a chur in iúl dúinn roimh ré i scríbhinn. Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil clárú mall dochrach don mhac léinn agus suaiteach do thús éifeachtach na bliana acadúla araon. Fosta, mura gcláraíonn tú ag am ceaptha agus mura bhfuil sé sin curtha in iúl dúinn i scríbhinn, glacfaidh muid leis gur athraigh tú d'intinn agus nach bhfuil tú ag teacht. Ina leithéid de chás, féadfaidh muid an áit a ofráil do dhuine éigin eile ar an liosta feithimh agus, ag brath ar leibhéal ginearálta roghnúcháin, b'fhéidir nach mbeadh áit ar fáil duit níos mó.

Conas a chláraím?  Ordú na nImeachtaí

Céim 1:  Clárú Ar-Líne:  Ba chóir duit clárú ar líne roimh Dé Céadaoin, 13 Meán Fómhair.  Gheobhaidh tú eolas sa phost ar an dóigh le Clárú Ar-Líne.  Chomh luath agus a fhaigheann tú an t-eolas seo féadfaidh tú cliceáil anseo chun an chuid ar líne den chlárúchán a thosú. Mura féidir leat ar chúis ar bith an próiseas clárúcháin ar líne a chríochnú roimh Dé Céadaoin, 13 Meán Fómhair, ní mór duit é a dhéanamh sa champas (Seomra 2402) nuair a thagann tú, sula leanann tú ar aghaidh leis na céimeanna clárúcháin eile thíos.

Céim 2:  Suirbhé an HEA:  Is gá do mhic léinn na chéad bhliana Suirbhé an HEA a chur i gcrích.  Nóta - ní mór duit a bheith cláraithe ar dtús (féach céim 1 thuas). Tá míniú tugtha ar chuspóir an suirbhé seo sa Bhileog ar Chomhrochtain.  Is féidir Measúnacht Quickscan a dhéanamh i seomraí 2300, 2301, 2401, 2409.  Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar Bhailiúchán Sonraí an Údaráis um Ardoideachas.

Céim 3:  Measúnacht QuickScan:  Is é An Cuar atá i mbun na trialach seo ar mhaithe leis an stíl foghlama is fearr leat a sheiceáil agus mar chuidiú chun aithne a fháil ar aon láidreacht agus laigeacht foghlama ar leith - fiú, b'fhéidir, nach raibh tú feasach orthu.  Is triail simplí ríomhaireachta atá ann a ghlacann thart fá 20 nóiméad le cur i gcrích.  Baintear úsáid as torthaí na trialach seo le mic léinn a aithint a d'fhéadfadh breis tacaíochta a bheith de dhíth orthu tríd An Cuar, m.sh. do scileanna staidéir, scileanna ginearálta teanga, diospraicse matamaitice, strus radhairc, nó le muinín foghlama ginearálta. Is féidir Measúnacht Quickscan a dhéanamh i seomraí 2300, 2301, 2401, 2409.

Céim 4:  Grianghraf ID:  Nuair a bheas Céim 2 (Suirbhé an HEA) déanta agat, tabharfar éarlais duit a chuirfidh ar do chumas do ghrianghraf ID a fháil tarraingthe.  Tarraingtear iad i Seomra 1185 (Ceaintín Altranais ar an bhunurlár).

Céim 5:  Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána (áit a mbaineann le hábhar):  Tá líon cúrsaí ag LYIT inar gá do mhic léinn Grinnfhiosrú an Gharda Síochána a fháil. Eiseofar foirmeacha Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána in éineacht leis na litreacha Clárúcháin do chúrsaí a bhfuil Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána de dhíth orthu. Ní mór duit an fhoirm chomhlánaithe a thabhairt leat in éineacht le ID (Riachtanais Chéannachta um Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána) chuig an gClárú. Cuirfear é seo i gclár ama do chuid Ionduchtaithe. Beidh an clárú do no cóid seo ar coinníoll go dtí go gcuirtear Grinnfhiosrú an Gharda Síochána i gcrích.

Céim 6:  Ionduchtú Scoile/Roinne:  Ritheann gach Scoil/Roinn ionduchtú faoi leith do ghrúpaí ranga éagsúla.  Tugann sé seo seans duit castáil le do ghrúpa ranga agus aithne a chuir orthu.  Déanfar riachtanais an chúrsa atá faoi leith do do chlár a mhíniú duit.  Tabharfar leideanna agus noda fíorthábhachtach duit ar an dóigh le socrú isteach sa choláiste agus a bheith rathúil i do chúrsa. Cliceáil ar na nascanna ábhartha thíos chun eolas a fháil ar Ionduchtú:

Eolas Breise

Tairiscintí Déanacha

Is é an 13 Meán Fómhair 2017 an dáta deiridh ar a nglacfar le tairiscintí a eisíodh i mBabhta 3. Sa dóigh nach gcaillfidh siad amach ar ionduchtú agus ar ranganna, níor chóir dóibh siúd a fhaigheann tairiscintí i mbabhta 3, agus níos moille, fanacht go gcluinfidh siad uainn ach nuair amháin atá glactha go foirmeálta acu leis an tairiscint ón CAO, ba cheart dóibh, más féidir, theacht go dtí an choláiste a luaithe is féidir. Ba chóir dóibh a dhul díreach chuig an príomhdheasc fáiltithe nuair a thagann siad.  Déan cinnte go bhfuil d'uimhir CAO agat maraon le hairgead chun táillí ar bith atá dlite a íoc.  Cuir d'ainm agus d'uimhir CAO ar fáil dúinn, agus léirigh go bhfuil tairiscint dhéanach faighte agat.  Nuair amháin atá do thairiscint/do ghlacadh leis an tairiscint deimhnithe, agus íoctar aon táillí atá dlite, beidh cead agat clárú agus freastal ar ranganna.

Táillí Clárúcháin

Is é €3,000 an táille clárúcháin do mhic léinn lánaimseartha don bhliain acadúil 2017-18.  Cuirtear na táillí le cuntais na mac léinn dhá uair sa bhliain - Cuirfear 50% (€1500) le cuntais na mac léinn roimh an chlárúcháin, agus cuirfear an 50% de atá fágtha leis níos déanaí sa bhliain acadúil. Is féidir íocaíocht a dhéanamh mar seo a leanas:

 1. (a)  Is féidir iomlán na €1,500 a íoc ag an chlárúchán agus an €1,500 atá fágtha níos déanaí sa bhliain, NÓ
 2. (b)  Is féidir é a íoc ina thráthchodanna mar seo a leanas - Minimum of €750 for instalment 1, plus a maximum of 9 further instalments
 3. (c)  Duine ar bith gur mhaith leo an €3000 a íoc ina iomláine, ba chóir dóibh teagmháil a dhéanamh leis an chlárlann ag an 
 4.       uimhir (074) 86125 so dóigh go mbeidh an táille iomlán curtha lena gcuntas. 

Má tá fianaise ag mac léinn ar bith go bhfuil sé nó sí i dteideal deontas a fháil, ní bheidh orthu an táille clárúcháin a íoc. Íocfaidh SUSI an gnáth-tháille clárúcháin thar cheann na mic léinn sin. Ba chóir duit, ar mhaithe leat féin, amharc i ndiaidh do theidlíocht ar dheontais go luath sa tsamhradh agus, nuair is féidir, deimhniú ar theidlíocht ar bith a thabhairt leat chuig an chlárúchán.  Má tá iarratas ar dheontas déanta agat ach nach bhfuil tú in inmhe a thaispeáint dúinn go bhfuil tú i dteideal an deontais, caithfidh tú an táille clárúcháin a íoc ó d’acmhainní féin. Nuair amháin atá táillí curtha ar do chuntas, tig leat iad a íoc ar-líne ar ár suíomh gréasáin.

Nóta: Maidir le mic léinn nach bhfuil fianaise acu go bhfuil siad i dteideal deontas a fháil agus, ar an tséala sin, go bhfuil orthu féin na táillí a íoc, gheobhaidh siad an t-airgead sin ar ais má dheimhníonn údarás deontais níos moille go bhfuil siad i dteideal an deontais.

Caithfidh mic léinn páirtaimseartha agus mic léinn atá ag déanamh athchúrsa an táille clárúcháin a íoc óna bpóca féin. Íocann mic léinn páirtaimseartha agus mic léinn ACCS de réir chreidiúintí. Ní mór dóibh siúd atá ag íoc táillí an áis Íoc Ar-Líne a úsáid.  Ní ghlacfar le hAirgead/Seiceanna le linn an chlárúcháin.

Lóistín

Nóta:  tá dhá champas faoi leith againn i Leitir Ceanainn agus sna Cealla Beaga.  Tá said thart fá 76km óna chéile.  Mar sin de, sula gcuirfidh tú do lóistín in áirithe, tá sé fíorthábhachtach go bhfuil fhios agat cén campas a mbeidh tú ag freastal air.  Tá cúrsaí a thosaíonn le LY3-- (cúrsaí a bhaineann le turasóireacht agus cócaireacht) lonnaithe sna Cealla Beaga.  Tá na cúrsaí eile go léir ar fáil i Leitir Ceanainn.

Is féidir sonraí maidir le lóistín a fháil ó Aontas na Mac Léinn ag 074 91 86826 nó suwelfare@lyit.ie, nó tabhair cuairt ar suíomh gréasáin Aontas na Mac Léinn chun liosta lóistín a íoslódáil.

Chuir Aontas na Mac Léinn in Éirinn (USI) áis ar a suíomh gréasáin le cuidiú le mic léinn lóistín a aimsiú. Sula ndéanann tú aon chonradh nó léas a shíniú, moltar duit na téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le haon lóistín a sheiceáil agus a bheith cinnte go sásaíonn siad do chuid riachtanais.

Ar deireadh, beidh ar mhic léinn ar chúrsaí áirithe dul ar shocrúchán mar chuid dá gcúrsa. D'fhéadfadh na hionaid socrúcháin seo a bheith lasmuigh de cheantar Dhún na nGall.  Beidh na mic léinn iad féin freagrach as lóistín a aimsiú agus íoc ar shon chomh maith le híoc ar shon costas taistil chuig na sochrúcháin sin. Tá sé tábhachtach, mar sin, go gcuimhneofá, agus comhaontuithe a dhéanamh agat maidir le lóistín i Leitir Ceanainn, go mb'fhéidir nach mbeidh tú ag baint úsáide as don seimeastar/bliain iomlán. 

Feasacht Mhac Léinn

Gheobhaidh tú eolas i ndáil leis an fheachtas do fheasacht mhac léinn sa Lámhleabhar Feasachta na Mac Léinn‎. Le tuilleadh eolais a fháil, gabh go dtí an suíomh gréasáin www.welfare.ie.

 

Raibh an t-eolas seo úsáideach? Cliceáil anseo chun aiseolas a thabhairt.

 

Updated: Wed, 08 Nov 2017 13:39:20 GMT